Distances līgums

Līgums par Fitspot platformas pakalpojumu sniegšanu

1.  Līdzēji
   1.1.  Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un Exello SIA,Reģ.nr.:40203013480 (turpmāk tekstā FITSPOT), no otras puses, bez maldības, viltus, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

2.  Līguma priekšmets
   2.1.  FITSPOT sniedz KLIENTAM šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un KLIENTS apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem.

3.  Apmaksas noteikumi
   3.1.  Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas, saskaņā ar izvelēto maksājumu.

4. Pasūtījuma anulēšana un naudas atgriešana
 
  4.1 Klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc pakalpojuma apmaksas, atteikties no pakalpojuma, rakstiski par to informējot rakstot uz FitSpot epastu. Nauda tiks atgriezta 3 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas tādā pat veidā kā saņemta.
   4.2 Klientam netiek atgriezta nauda gadijumos ja tiek parkapti distances līguma punkti (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.7.2)

 
5.  Pakalpojumu izmantošanas noteikumi
   5.1.  KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;
   5.2.  KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem nelegāliem mērķiem;
   5.3.  KLIENTS apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem, bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;
   5.4.  KLIENTS apņemas nenosūtīt vēstules-ķēdītes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši;
   5.5.  KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai;
   5.6.  KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
   5.7.  KLIENTS nav tiesīgs:   
   5.7.1.  Mēģināt piekļūt pie citu sistēmas lietotāju informācijas.
   5.7.2.  Nejauši vai ar nodomu traucēt FITSPOT serveru vai tīklu darbību.
 
6.  KLIENTA pienākumi
   6.1.  KLIENTAM ir jātur parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi KLIENTA lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šī līguma noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā KLIENTS. KLIENTAM nekavējoties jāziņo Fitspot par jebkurām neatļautām darbībām ar KLIENTA lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kuri tam kļuvuši zināmi.

7.  FITSPOT tiesības
   7.1.  Fitspot ir tiesības nesniegt KLIENTAM nepieciešamo informāciju, ja KLIENTA pieteikumā, e-pastos vai citāda veida saziņā ar Fitspot tiek lietoti apvainojumi vai izmantota necenzēta leksika.

8.  Klienta konta slēgšana un dzēšana ar visiem tā datiem
   8.1.  Fitspot ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt KLIENTA kontu gadījumā ja:
      a) KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
      b) KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī Līguma p.3.1.
   8.2.  FITSPOT neatbild par klienta failiem un nav jānodrošina to glabāšana, ja tie ir dzēsti saskaņā ar šī Līguma 8.1.

9.  Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
   9.1.  Līgums stājas spēkā no tā apstiprināšanas brīža un darbojas līdz līdzēji pilnībā ir izpildījuši savas līgumsaistības.
 

10.  Neparedzēti apstākļi

   10.1.  Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).
   10.2.  Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas - karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.

11.  Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
   11.1.  Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
   11.2.  Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.
   11.3.  Gadījumā ja vienošanās starp pusēm netiek panākta divu mēnešu laikā, strīds tiek nodots izšķiršanai Latvijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā Rīgā viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā.

12.  Līguma grozījumi un papildinājumi
   12.1.  Šīs Līgums izsaka pilnu vienošanos starp līdzējiem. Visas citas vienošanās starp līdzējiem par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku ar tā parakstīšanas brīdi.
   12.2.  Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu līdzēju pilntiesīgi pārstāvji.

13.  Citi noteikumi
   13.1.  Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
   13.3.  Šis Līgums ir saistošs Fitspot , KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.