Trenera pakalpojuma noteikumi

 

SADARBĪBAS LĪGUMS.

 

Šis distances līgums tiek noslēgts starp Exello SIA (turpmāk tekstā – pārstavis),reģistrācijas numurs 40203013480, un klientu, kurš mājaslapā www.fitspot.lv vēlas iegādāties iespēju izmantot trenera pakalpojumus distancēti  (turpmāk tekstā –klients)

 

 

 1. Līguma priekšmets

 

1.1. Šī sadarbības līguma ietvaros klientam tiek nodrošināta iespēja izmantot pārstāvja personīgā trenera pakalpojumus distancēti.

1.2. Pārstāvja personīgā trenera pakalpojumu izmaksas ir atrunātas mājaslapā www.fitspot.lv

1.3.Iegādājoties trenera pakalpojumus uz 1 vai 3 mēneša periodu, klients saņem uzreiz pilnībā izstrādātu treniņu programmu/ēšanas plānu, savukārt iegādājoties treniņu programmu/ēšanas plānu uz 6 mēnešu periodu klients sākotnēji saņem programmu, kas izstrādāta uz 3 mēnešu periodu un pēc 3 mēnešiem, konsultējoties ar pārstāvja treneri, programma/ēšanas plāns tiek rediģēts un atsūtīta tās otra daļa.

 

2. Pušu tiesības un pienākumi

 

2.1. Pārstāvis apņemas 1 darba dienas laikā akceptēt un 3 darba dienu laikā izstrādāt klientam treniņu plānu, izejot no klienta vēlmēm un vajadzībām;

2.2. Pārstāvis nodrošina reizi nedēļā klientam iespēju saņemt trenera konsultācijas

2.3. Pārstāvis apņemas neizpaust informāciju par klientu trešajām personām un garantē konfidencialitāti; 

2.4. Pārstāvis neuzņemas atbildību par klienta veselības stāvokli ;

2.5. Klients apņemās izpildīt ar pārstāvja personīgo treneri sastādīto un saskaņoto treniņu plānu;

2.6. Klientam ir jāievēro drošības tehnikas izpilde

2.7. Klientam, iegādājoties distancēti, pārstāvja personīgā trenera pakalpojumus ir pienākums aizpildīt anketu nr.1, kurā norāda savus mērķus un atzīmē informāciju par veselības stāvokli. Anketa pēc pakalpojuma apmaksas tiek izsūtīta klientam e-pastā.

2.8. Klients uzņemas atbildību par anketu nr.1 sniegtās informācijas patiesumu

2.9. Klientam ir tiesības 2 reizes pieprasīt korekcijas izstrādātajā treniņu programmā

2.10. Iepazīstoties ar veidlapā nr.1 sniegto informāciju, pārstāvja trenerim ir tiesības, neskaidrību gadījumā, vērsties pie klienta, lai precizētu informāciju un/vai pieprasīt papildus dokumentus par klienta veselības stāvokli

2.11. Ja pārstāvja treneris izmanto 2.10. Punktā sniegtās tiesības, treniņu programmas izstrāde notiek 3 darba dienu laikā pēc pilnīgi saņemtas informācijas no klienta puses

 

3. Apmaksas kārtība

 

3.1. Maksājumi jāveic avansā, pasūtot trenera pakalpojumus distancēti

3.2. Pēc maksājuma saņemšanas pārstāvaja trenerim ir pienākums 1 darba dienas laikā akceptēt pasūtījumu un trīs darba dienu laikā izstrādāt treniņu programmu, pretējā gadījumā klients var pieprasīt naudu atpakaļ. Iegādājoties programmu uz 6 vai 12 mēnešiem, klients maksā avansā par visu periodu.

3.3. Ja klienta izvēlētais treneris nav vienas dienas laikā akceptējis pasūtījumu un/vai trīs darba dienu laikā izstrādājis treniņu programmu/ēšanas plānu, bet klients nevēlas pieprasīt naudu atpakaļ, ar klienta piekrišanu,pārstāvim ir tiesības piedāvāt klietam izmantot cita trenera pakalpoumus

3.4. Apmaksa notiek caur portālu www.fitspot.lv, klientam nav tiesību vērsties  pie pārstāvja trenera personīgi

3.5. Klients apmaksu veic caur portālu www.fitspot.lv, izmantojot VISA, MASTERCARD kredītkarti vai paypal

3.6. Uz šo līgumu neattiecas distances līguma 14 dienu atteikuma tiesības

treniņus

3.7. Pārstāvja trenerim ir tiesības lauzt šo līgumu, nepaskaidrojot iemeslus, atgriežot avansā samaksāto naudu.Nauda tik atgriezta trīs darba dienu laikā.

 

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

 

4.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm uz šī līguma pamata, Puses risina sarunu ceļā;

4.2. Ja puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

 

5. Līguma darbības periods un izmaiņas

 

5.1. Līgums stājas spēkā, kad saņemta apmaksa par pārstāvja trenera pakalpojumu izmantošanu

5.2. Pārstāvis patur tiesības mainīt līguma noteikumus

 

6. Sevišķie noteikumi

 

6.1. Ja klients ir aizbildnībā (līdz pilngadības sasniegšanai), viņa vietā savā vārdā sadarbības līgumu noslēdz likumiskie pārstāvji (vecāki vai aizbildņi);

6.2. Domstarpību risināšanā tiek iesaistīti klienta likumiskie pārstāvji;

6.3. Puses apliecina, ka šī līguma noteikumi neapdraud vai neierobežo viņu intereses un tiesības.

6.4. Šis līgums sastādīts latviešu valodā,līgums sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta