Lietošanas noteikumi

Sportiska dzīvesveida portāla “FitSpot.lv” vispārīgie lietošanas noteikumi

Vispārīgā informācija:
(1) Reģistrējoties sportiska dzīvesveida portālā Fitspot.lv, lietotājs piekrīt šiem, zemāk aprakstītajiem, vispārīgajiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) un apņemas Noteikumus ievērot.
(2) Sportiska dzīvesveida portāla Fitspot.lv veidotājiem pieder tiesības jebkurā brīdī Noteikumus mainīt. Par izmaiņām Noteikumos un to stāšanos spēkā, Fitspot.lv informē, nosūtot lietotājiem informāciju pa iekšējo pastu un/vai uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Ja līdz Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās brīdim lietotājs nav dzēsis savu profilu sportiska dzīvesveida portalā Fitspot.lv, tad pēc noklusējuma tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis Noteikumu izmaiņām.
(3) Lietotājam aktuālie Noteikumi ir pieejami un apskatāmi saitē "Lietošanas noteikumi"

Pakalpojuma sniegšanas apraksts:
(1) Pēc pakalpojuma apmaksas klientam tiek sniegta piekļuve savā personīgajā kabinetā(kontā), kurā klients varēs izmantot Fitspot platformas iespējas (sastādīt treniņus, sastādīt uzturu, sastādīt sporta uzturu u.c.), kā arī iegādāties papildus pakalpojumus (trenera pakalpojumus, treniņu pakalpojumus, uztura pakalpojumus u.c.). Klientam Tiks sniegta piekļuve tām platformas funkcijām, kuras klients izvēlēsies un apmaksās.

Reģistrēšanās:

(1) Lietotāja profila reģistrēšana sportiska dzīvesveida portālā Fitspot.lv ir bezmaksas.
(2) Fitspot.lv nosaka papildfunkcijas, kuru lietošana ir maksas pakalpojums..

Lietotāja pienākumi:
Par zemāk minēto punktu neievērošanu un/vai pārkāpšanu, Lietotāja profils var tikt dzēsts bez brīdinājuma.

(1) Ja kāds no lietotājiem pamana, ka tiek pārkāpti Noteikumi, tad lietotāja pienākums ir nekavējoties paziņot par šo pārkāpumu  portālam Fitspot.lv.
(2) Reģistrējoties, lietotājam ir jāizvēlas un jāievada parole. Lietotāja pienākums ir turēt paroli slepenībā un neizpaust to trešajām personām. Sportiska dzīvesveida portāls Fitspot.lv lietotāja paroli nenodod trešajām personām un sportiska dzīvesveida portāls Fitspot.lv nekad nepieprasīs lietotājam atklāt savu paroli. Nosakot savu paroli, lietotājam tā ir jāizvēlas pietiekami droša. Par paroles drošības pakāpi ir atbildīgs pats lietotājs.
(3) Ja lietotājs portālā Fitspot.lv atklāj programmatūras vai internetlapas kļūdu, tad lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē sportiska dzīvesveida portāls Fitspot.lv, un lietotājs nedrīkst šo kļūdu izmantot, lai iegūtu sev labumu.

Šie punkti galvenokārt attiecas, lai aizsargātu pašus lietotājus.

 Fitspot.lv pienākumi un tiesības:
(1) Sportiska dzīvesveida portāls Fitspot.lv nodrošina portāla darbību.
(2) Sportiska dzīvesveida portālam Fitspot.lv ir tiesības,pārtraukt portāla Fitspot.lv darbību,bez iemeslu norādīšanas un atgriežot lietotājiem naudu par neizmantoto periodu.
(3) Ja programmatūras vai citas kļūmes dēļ sportiska dzīvesveida portālā Fitspot.lv saglabātie dati pazūd, tad lietotājam nav tiesības pieprasīt datu atjaunošanu. Datu apjoms, vai un kādā daudzumā tie tiek atjaunoti, ir fitspot.lv brīva izvēle.
(4) Par šo Noteikumu neievērošanu portālam Fitspot.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst jebkura lietotāja profilu vai ierobežot lietotāja darbību. Šādā gadījumā lietotājam nevar rasties prasījuma tiesības pret portālu Fitspot.lv par maksājumiem, kuri veikti par portāla Fitspot.lv maksas pakalpojumiem.

Datu aizsardzība:

(1) Portālu Fitspot.lv veido, uztur un datu apstrādi veic SIA  "Exello". Katra darbība sportiska dzīvesveida portālā Fitspot.lv tiek protokolēta, un protokolētie dati tiek saglabāti neierobežotu laiku. Portāls Fitspot.lv īpašu uzmanību pievērš datu aizsardzībai, kas attiecas uz lietotāju personisko datu apstrādi. Zemāk ir apkopoti dati, kuri tiek protokolēti Jūsu uzturēšanās laikā  portālā Fitspot.lv:
  • Augšuplādēto datu nosaukumi;
  • IP-adrese;
  • Web-pārlūks;
  • Vispārēja portāla fitspot.lv lietošanas statistika.

Atbildība:

(1) Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz sportiska dzīvesveida portālu fitspot.lv pieder tikai un vienīgi sportiska dzīvesveida portālam Fitspot.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnīgi atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti sportiska dzīvesveida portālam Fitspot.lv.
(2) Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp sportiska dzīvesveida portālu Fitspot.lv un sportiska dzīvesveida portāla Fitspot.lv lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.